MENÜ

HÁZIREND

1.  A  sportrendezvény  résztvevője  a  jegy  vagy  bérlet  megvásárlásával,  vagy  a  belépésre  jelentkezéssel  a  pályarendszabályokat magára  nézve  kötelezőnek fogadja el. 2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 2.1. nem áll eltiltás, kitiltás vagy kizárás hatálya alatt; 2.2. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, belépésre jogosító igazolással rendelkezik; 2.3. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt; 2.4. ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul; 2.5. nem tart magánál • ételt, italt, kábítószert, •  nehezen  kezelhető,  a  szék  alatt  biztonságosan  el  nem  helyezhető  olyan  tárgyat,  amely  a  sportrendezvény  megtartását,  továbbá  mások  személyi-  és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, illetve a mérkőzés rendjét megzavaró cselekményre felhasználható, • olyan tárgyat, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta, illetőleg ezeket a rendező felszólítására nem távolítja el, vagy nem adja át; 2.6. nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, továbbá nem visel ilyen ruházatot; 2.7. nem tart magánál promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; 2.8. nem tart magánál videokamerát, vagy bármilyen professzionális fényképezőgépet, illetőleg ezeket a rendező felszólítására nem távolítja el, vagy adja át, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; 2.9. tudomásul  veszi,  hogy a sportrendezvény  ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják; 2.10. nem tart magánál állatot, kivéve a hátránnyal élő néző esetében a segítségére szolgáló kutyát; 2.11. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 3. A résztvevő: 3.1.  ruházatának  és  csomagjának  átvizsgálására,  személyazonosságának  megállapítására,  szabálysértése  esetén  visszatartására,  a  rendezvényről  való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak; 3.2. kizárólag • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet a sportlétesítmény területére, • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét, • a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat, • a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, • a létesítmény részére kijelölt építmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja, • a sportlétesítményt – ha arról a szervező, a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a számára kijelölt belépési útvonalon hagyhatja el; 3.3.  köteles  betartani  a  pályarendszabály  rendelkezéseit,  a  szervező  által  meghatározott  előírásokat,  illetve  a  szervező,  a  rendőrség  és  a  rendezők utasításait; 3.4. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, annak megtartását meghiúsítja, vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi-és vagyonbiztonságát; 3.5. előzetes engedély nélkül nem dobhat semmit más személy irányába, illetve a játéktérre; 3.6. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti; 3.7. nem használhat pirotechnikai eszközt, illetve más gyúlékony anyagot, tüzet nem okozhat; 3.8. lézer-, vagy ahhoz hasonló, a sportesemény megrendezését veszélyeztető jelzőfényt nem használhat; 3.9. a nemzeti, a hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg; 3.10.  a  menekülő  útvonalon  (pl.  a  sportlétesítmény  lépcsőin)  nem  állhat  meg,  a  menekülő  útvonalakat,  folyosókat,  bejáratokat,  vészkijáratokat  nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni; 3.11.  a  gépjárművek  és  gyalogosok  közlekedését  nem  akadályozhatja, a  nézők  elválasztását  szolgáló  kordonelemeket  vagy  a  létesítmény  tartozékát  nem helyezheti át; 3.12.  rasszista,  gyűlöletre  uszító,  másokat  megbotránkoztató,  ideológiai,  vallási  vagy  politikai  megnyilvánulásként  értékelhető  magatartást  nem  tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést semmilyen módon nem jeleníthet meg; 3.13. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el; 3.14. mások kilátását nem zavarhatja; 3.15. a sportlétesítmény kerítéseire, egyéb tárgyaira nem mászhat, ott nem ülhet, nem tartózkodhat, berendezéseit csak rendeltetésszerűen használhatja, a székekre nem állhat, a létesítményben található eszközökre, tárgyakra nem mászhat fel; 3.16.  az  arcát  nem  takarhatja  el,  illetve  csak  a  szervező  előzetes  engedélyével  viselhet  olyan  ruházatot,  amely a  személyazonosítását  megnehezíti, lehetetlenné teszi; 3.17. nem szemetelhet; 3.18. köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani; 3. 19.  a  megváltott  jegyét,  bérletét,  belépésre  jogosító  igazolását  másra  nem  ruházhatja  át,  csak  az  általános  szerződési  feltételekben  foglaltaknak megfelelően használhatja fel. 4. A sportlétesítmény területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. 5.  Aki  a  rendőr,  vagy  a  rendező  a  rend  fenntartása  érdekében  tett  jogszerű  intézkedésével  szemben  erőszakkal  vagy  fenyegetéssel  ellenállást  tanúsít,  a nézőktől  vagy  a  nézők  meghatározott  csoportjától  elzárt  területre  lép, azt  megkísérli,  vagy  e  területre  a  sportrendezvény megtartását  vagy  mások  testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. 6.  A  szervező  köteles  azt  a  résztvevőt,  aki  a  sportrendezvény  megtartását,  illetve  mások  személyi  és  vagyonbiztonságát  veszélyezteti,  vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő,  vagy másokat megbotránkoztató,  nem a sportszerű szurkolással,  buzdítással  összefüggő magatartást tanúsít,  e magatartások abbahagyására felszólítani. 7.  Ha  a  résztvevő  a  sportrendezvény  időtartama  alatt  a  2.  pontban  foglalt  feltételeknek  nem  felel  meg,  vagy  a  6.  pont  szerinti  magatartást  a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben  az  eltávolítandó  személy  a  felszólításnak  nem  tesz  eleget,  a  rendező  -  jogszabály  eltérő  rendelkezésének  hiányában  -  a  rendőrséget haladéktalanul  értesíti  az  igazoltatás  érdekében.  A  rendőrség  kiérkezéséig,  de  legfeljebb  az  értesítéstől  számított  harmadik  óra  végéig  a  rendező  az eltávolítandó személyt visszatarthatja. 8. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői, rendőri) beavatkozás  következtében  olyan  nézői  cselekmény  volt  várható,  amely  a  sportrendezvény  biztonságát  aránytalanul  veszélyeztette  volna,  a  szervező  a sportrendezvény történő részvételből kizárja. 9.  A  biztonsági  előírások  megszegéséből  eredő  kárért  a  néző,  több  károkozó  esetén  a  károkozásban  résztvevő  nézők  egyetemlegesen  felelősséggel taroznak.  A  kártérítési  felelősség  nem  érinti  a  néző  szabálysértési  vagy  büntetőjogi  felelősségét.  A  károkozó  a  sportszervezet  részére  a  károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni. 10. A  nézők biztonságos távozása  érdekében  a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. 11.  Ha  a  sportrendezvény  elmaradt,  illetve  nézők  kizárásával  vagy  a  nézőszám  korlátozásával  került  megrendezésre,  a  belépőjegy  ellenértéke  három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes. 12. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és  a  meghatározott  méretkorlátozás  alá  nem  eső  tárgyak  dokumentált  átvételéről,  biztonságos  megőrzéséről  és  a  jogosult  részére  távozásakor  történő visszaadásáról.  Ételt,  italt  a  rendezők  megőrzésre  nem  kötelesek  átvenni.  Ha  a  be  nem  vihető  tárgyakért  a  tulajdonos  a  sportrendezvény  befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el. 13.  A  szervező  a  sportrendezvények  biztonságáról  szóló  54/2004.  (III.31.)  Korm.  rendelet  hatálya  alá  tartozó  mérkőzések  résztvevői  számára felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül.Kelt: Jászberény,2016.10.01. A házirend letölthető német, angol és magyar változatban is.