Házirend

1.  A  sportrendezvény  résztvevője  a  jegy  vagy  bérlet  megvásárlásával,  vagy  a  belépésre  jelentkezéssel  a  pályarendszabályokat magára  nézve  kötelezőnek fogadja el.
2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
2.1. nem áll eltiltás, kitiltás vagy kizárás hatálya alatt;
2.2. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, belépésre jogosító igazolással rendelkezik;
2.3. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
2.4. ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;
2.5. nem tart magánál
• ételt, italt, kábítószert,
•  nehezen  kezelhető,  a  szék  alatt  biztonságosan  el  nem  helyezhető  olyan  tárgyat,  amely  a  sportrendezvény  megtartását,  továbbá  mások  személyi-  és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, illetve a mérkőzés rendjét megzavaró cselekményre felhasználható,
• olyan tárgyat, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta, illetőleg ezeket a rendező felszólítására nem távolítja el, vagy nem adja át;
2.6. nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, továbbá nem visel ilyen ruházatot;
2.7. nem tart magánál promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
2.8. nem tart magánál videokamerát, vagy bármilyen professzionális fényképezőgépet, illetőleg ezeket a rendező felszólítására nem távolítja el, vagy adja át,
kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
2.9. tudomásul  veszi,  hogy a sportrendezvény  ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják;
2.10. nem tart magánál állatot, kivéve a hátránnyal élő néző esetében a segítségére szolgáló kutyát;
2.11. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
3. A résztvevő:
3.1.  ruházatának  és  csomagjának  átvizsgálására,  személyazonosságának  megállapítására,  szabálysértése  esetén  visszatartására,  a  rendezvényről  való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;
3.2. kizárólag
• a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet a sportlétesítmény területére,
• a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét,
• a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat,
• a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el,
• a létesítmény részére kijelölt építmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja,
• a sportlétesítményt – ha arról a szervező, a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a számára kijelölt belépési útvonalon hagyhatja el;
3.3.  köteles  betartani  a  pályarendszabály  rendelkezéseit,  a  szervező  által  meghatározott  előírásokat,  illetve  a  szervező,  a  rendőrség  és  a  rendezők utasításait;
3.4. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, annak megtartását meghiúsítja, vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi-és vagyonbiztonságát;
3.5. előzetes engedély nélkül nem dobhat semmit más személy irányába, illetve a játéktérre;
3.6. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;
3.7. nem használhat pirotechnikai eszközt, illetve más gyúlékony anyagot, tüzet nem okozhat;
3.8. lézer-, vagy ahhoz hasonló, a sportesemény megrendezését veszélyeztető jelzőfényt nem használhat;
3.9. a nemzeti, a hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;
3.10.  a  menekülő  útvonalon  (pl.  a  sportlétesítmény  lépcsőin)  nem  állhat  meg,  a  menekülő  útvonalakat,  folyosókat,  bejáratokat,  vészkijáratokat  nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni;
3.11.  a  gépjárművek  és  gyalogosok  közlekedését  nem  akadályozhatja, a  nézők  elválasztását  szolgáló  kordonelemeket  vagy  a  létesítmény  tartozékát  nem
helyezheti át;
3.12.  rasszista,  gyűlöletre  uszító,  másokat  megbotránkoztató,  ideológiai,  vallási  vagy  politikai  megnyilvánulásként  értékelhető  magatartást  nem  tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést semmilyen módon nem jeleníthet meg;
3.13. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;
3.14. mások kilátását nem zavarhatja;
3.15. a sportlétesítmény kerítéseire, egyéb tárgyaira nem mászhat, ott nem ülhet, nem tartózkodhat, berendezéseit csak rendeltetésszerűen használhatja, a székekre nem állhat, a létesítményben található eszközökre, tárgyakra nem mászhat fel;
3.16.  az  arcát  nem  takarhatja  el,  illetve  csak  a  szervező  előzetes  engedélyével  viselhet  olyan  ruházatot,  amely a  személyazonosítását  megnehezíti, lehetetlenné teszi;
3.17. nem szemetelhet;
3.18. köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani;
3. 19.  a  megváltott  jegyét,  bérletét,  belépésre  jogosító  igazolását  másra  nem  ruházhatja  át,  csak  az  általános  szerződési  feltételekben  foglaltaknak megfelelően használhatja fel.
4. A sportlétesítmény területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
5.  Aki  a  rendőr,  vagy  a  rendező  a  rend  fenntartása  érdekében  tett  jogszerű  intézkedésével  szemben  erőszakkal  vagy  fenyegetéssel  ellenállást  tanúsít,  a nézőktől  vagy  a  nézők  meghatározott  csoportjától  elzárt  területre  lép, azt  megkísérli,  vagy  e  területre  a  sportrendezvény megtartását  vagy  mások  testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el.
6.  A  szervező  köteles  azt  a  résztvevőt,  aki  a  sportrendezvény  megtartását,  illetve  mások  személyi  és  vagyonbiztonságát  veszélyezteti,  vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő,  vagy másokat megbotránkoztató,  nem a sportszerű szurkolással,  buzdítással  összefüggő magatartást tanúsít,  e magatartások abbahagyására felszólítani.
7.  Ha  a  résztvevő  a  sportrendezvény  időtartama  alatt  a  2.  pontban  foglalt  feltételeknek  nem  felel  meg,  vagy  a  6.  pont  szerinti  magatartást  a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben  az  eltávolítandó  személy  a  felszólításnak  nem  tesz  eleget,  a  rendező  –  jogszabály  eltérő  rendelkezésének  hiányában  –  a  rendőrséget haladéktalanul  értesíti  az  igazoltatás  érdekében.  A  rendőrség  kiérkezéséig,  de  legfeljebb  az  értesítéstől  számított  harmadik  óra  végéig  a  rendező  az eltávolítandó személyt visszatarthatja.
8. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői, rendőri) beavatkozás  következtében  olyan  nézői  cselekmény  volt  várható,  amely  a  sportrendezvény  biztonságát  aránytalanul  veszélyeztette  volna,  a  szervező  a sportrendezvény történő részvételből kizárja.
9.  A  biztonsági  előírások  megszegéséből  eredő  kárért  a  néző,  több  károkozó  esetén  a  károkozásban  résztvevő  nézők  egyetemlegesen  felelősséggel taroznak.  A  kártérítési  felelősség  nem  érinti  a  néző  szabálysértési  vagy  büntetőjogi  felelősségét.  A  károkozó  a  sportszervezet  részére  a  károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.
10. A  nézők biztonságos távozása  érdekében  a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.
11.  Ha  a  sportrendezvény  elmaradt,  illetve  nézők  kizárásával  vagy  a  nézőszám  korlátozásával  került  megrendezésre,  a  belépőjegy  ellenértéke  három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes.
12. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és  a  meghatározott  méretkorlátozás  alá  nem  eső  tárgyak  dokumentált  átvételéről,  biztonságos  megőrzéséről  és  a  jogosult  részére  távozásakor  történő visszaadásáról.  Ételt,  italt  a  rendezők  megőrzésre  nem  kötelesek  átvenni.  Ha  a  be  nem  vihető  tárgyakért  a  tulajdonos  a  sportrendezvény  befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
13.  A  szervező  a  sportrendezvények  biztonságáról  szóló  54/2004.  (III.31.)  Korm.  rendelet  hatálya  alá  tartozó  mérkőzések  résztvevői  számára
felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül.

Kelt: Jászberény,2016.10.01.

A házirend letölthető német, angol és magyar változatban is.